Batscan logo
login
Batscan – Avancerad Batteriövervakning
gt-Flagsv-Flagen-Flagpl-Flagzh-Flag

Sök på batscan.se
google

Analys av mätvärden

Batscan kan presentera alla mätvärden grafiskt, antingen som en ögonblicksbild vid en specifik tidpunkt eller som förändring utefter tid. Den grafiska presentationen gör att 1000-tals mätvärden kan överblickas samtidigt och avvikelser från det normala upptäcks enkelt utan att man behöver vara specialist på batterier.

Vid varje mättillfälle, typiskt var 5:e sekund, mäts alla kanaler samtidigt och de nya värdet jämförs med det senast sparade för respektive kanal, om ett värde förändrats så sparas det nya värdet tillsammans med en tidsstämpel på datorns hårddisk. Den förändring som krävs för att ett nytt värde skall sparas bestäms av ett tröskelvärde, för cellspänning brukar man ange 5mV.

Mätvärden för varje enskild cell i ett batteri sparas med 5mV upplösning i spänning och 5s upplösning i tid under hela batteriets livstid. Detta ger mycket noggrann analys och uppföljning av batteriets åldringsprocess.

För att mätvärden med så hög upplösning skall vara relevanta så måste det finnas ett referensvärde att jämföra med. Batscan använder en speciell teknik för att mäta alla kanaler synkront och exakt samtidigt. För cellspänningskanalerna innebär det att alla värden gäller vid samma ström och därmed blir det relevant att jämföra de med varandra. Medelvärdet av alla cellspänningar inom ett batteri används därför som referensvärde för varje enskild cellspänning.

acme

Genom att grafiskt jämföra mätvärdena med varandra
är det lätt att upptäcka avvikelser.

Om ett mätvärde över eller understiger den för mättypen angivna larmgränsen förstärks den visuella effekten med röd respektive blå färgmarkering i stapeldiagrammet.