Batscan logo
login
Batscan – Avancerad Batteriövervakning
gt-Flagsv-Flagen-Flagpl-Flagzh-Flag

Sök på batscan.se
google

Batscans Programvara

Batscan-programmet installeras på en PC-dator med något av operativsystemen Windows 95/98/ME/XP/NT/2000.

PC-datorn fungerar som centralenhet och mätmodulerna som är kopplade till batterierna utgör slavenheter. Insamling av mätdata från batteriet styrs av PC-datorn som kontinuerligt inhämtar nya mätvärden från batterierna genom att först förbereda modulerna för en ny mätning, och därefter skicka ett start-kommando till modulerna som då mäter ström och spänning exakt samtidigt på alla kanaler. När mätningen är klar hämtas värdena till PC-datorn som utvärderar resultatet och sparar alla förändrade värden på hårddisken.

Grafisk visning av mätresultaten
Batscan-programmet visar batteristatus med hjälp av stapeldiagram där mätresultatet från varje enskild cell tydligt framgår. Stor möda har lagts ner på att göra presentationen tydlig och enkel att förstå även för en icke-batteri-expert. Onödig information (peka här för exempel) har tagits bort och färgmarkering har lagts till för att förtydliga avvikande värden.

Batscan Software Bargraph diagram

Detta exempel visar ett batteri med 192 celler. I diagrammet visas de individuella cellspänningarna i relation till medelvärdet av alla cellspänningar i batteriet, som alltid är diagrammets centrumlinje. Detta är värde är en mycket tillförlitlig indikator av cellens kondition som direkt kan läsas av som längden på stapeln.

Genom att mätmodulerna läser av alla mätvärden exakt samtidigt kan varje cellspännings avvikelse från medelvärdet bestämmas med mycket hög noggrannhet. Detta gör att skalan kan förstoras 10 gånger vilket medger upptäckt av felaktiga celler under normal drift, utan att batteriet behöver belastas.

Två horisontella linjer markerar högsta tillåtna avvikelse från medelvärdet, som vid just detta tillfälle är 2.278 Volt. Detta är normal cellspänning vid underhållsladdning av ventilreglerade blybatterier. Stapeldiagrammet ser dock likadant ut, och cellspänningarnas avvikelse från medelvärdet är lika relevant, vid urladdning och återladdning av batteriet.

En snabb blick på Batscan datorn ger därför omedelbart detaljerad information om alla individuella cellers kondition, oavsett vilket tillstånd batteriet befinner sig i. I det här diagrammet framgår det tydligt att en cell i batteriet är avvikande men också att övriga cellspänningar är väl inom marginalerna.

Koppling till andra program och system
Batscan-programmet är ett vanligt Windowsprogram vilket medför en rad fördelar. De flesta som använder datorer känner igen sig och behöver inte lära sig något nytt. Klipp&klistra fungerar som vanligt med både text och grafik. Diagram med urladdningskurvor från batteriprov kan kopieras och klistras in i ett Word-dokument, eller sparas som en bild.

I och med att Batscan använder en vanlig PC dator är det också enkelt att koppla den till andra system via något standardprotokoll som kan installeras i Windows. Till exempel SNMP eller MODBUS. För att förenkla anpassning till kundspecifika applikationer kan mätresultaten skrivas till en textfil som kan läsas från andra program.

Batscan-programmet
  • Visar upp till 15 batterier samtidigt.
  • Är enkelt att använda utan expertkunskaper.
  • Ger larm vid avvikande mätvärde.
  • Mäter alla kanaler samtidigt, ger mycket hög noggrannhet.
  • Sparar alla mätresultat för senare analys och uppföljning.
  • Har avancerade analysfunktioner för tekniker.
  • Medger kopplig till alla kommunikationsprotokoll som kan installeras i Windows.
  • Kan installeras på alla PC-datorer, industriutförande, bärbar eller stationär.