Batscan logo
login
Batscan – Avancerad Batteriövervakning
gt-Flagsv-Flagen-Flagpl-Flagzh-Flag

Sök på batscan.se
google

Säkerheten framför allt!

connecting to battery via resistors

Utan skyddsmotstånden skulle det vara livsfarligt att komma i kontakt med mätledningarna. Med skyddsmotstånden blir strömmen vid beröring mindre än från ett ficklampsbatteri.

Batscan är konstruerat för högsta möjliga säkerhet.

AT&T’s främsta krav på batteriövervakningssystemet var att det skall vara helt säkert både för personer som kan komma i kontakt med någon del av mätsystemet (beröringssäkert) och för anläggningen i sig dvs kortslutningssäkert utan värmeutveckling eller risk för gnistbildning och därigenom risk för explosion. Batscan uppfyller dessa krav genom att alla anslutningar till batteriet görs via högohmiga motstånd som begränsar eventuell kortslutningsström till mindre än 1mA.

AT&T: "Foolproof is not enough, it must be idiot-friendly."

Det finns många ytterligare skäl till att skyddsmotstånd måste användas.

  • Regler och god ingenjörspraxis säger att alla elledningar skall vara dimensionerade så att de tål strömkällans maximala kortslutningsström.
  • Miljön i ett batterirum är korrosiv, detta påverkar metallen i mätkablaget, vem vet hur mätkablaget ser ut efter 10år?
  • Det är orimligt att förutsätta att systemet skulle vara 'låst' för all framtid. Det bör aldrig vara förenat med livsfara att beröra någon del av mätsystemet.
  • Det finns alltid en risk för att en mätledning någon gång under anläggningens livstid kommer i kontakt med ett kopplingsbleck med en annan potential. Med skyddsmotståndet är det helt ofarligt. Utan motståndet blir det kortslutning och ledningen brinner upp, följden kan bli explosion eller att det automatiska brandskyddet löser ut.

Av alla de krav som kan ställas på ett batteriövervakningssystem så bör kravet på detta skyddsmotstånd vara det allra främsta. Det är långt viktigare än att systemet fungerar i övrigt. Övervakning av batterierna är ju trots allt en sekundär funktion som inte skall kunna äventyra anläggningens primära funktion eller säkerhet.