Batscan logo
login
Batscan – Avancerad Batteriövervakning
gt-Flagsv-Flagen-Flagpl-Flagzh-Flag

Sök på batscan.se
google

Batteriövervakning i kärnkraftverk

I kärnkraftverk används batterier för att man skall kunna hantera anläggningen på ett säkert sätt i händelse av fel eller störning i det ordinarie växelströmsnätet.

 
Ett stort antal batterier

Ett kärnkraftverk kan ha uppemot 100 batterier av olika storlekar. Några av dem har en extremt viktig roll när det gäller säkerheten av kärnkraftverket i en nödsituation. Ett stort batteri kan äventyra 200 celler om de är ihopkopplade i serier.

Säker batteriövervakning

I denna typ av anläggningar är det förstås nödvändigt att övervaka batterierna. Men detta måste göras på ett säkert sätt så att inte själva övervakningen medför en ökad risk för fel i batterierna eller andra delar i anläggningen.

Riskkalkyl

Nyttan med övervakning av batterierna måste vägas mot de risker som det kan innebära att koppla in ett mätsystem till batterierna. Ett batteri har normalt bara två anslutningar, en till + polen och en till - polen.

För att kunna övervaka batteriet på ett effektivt sätt krävs ett stort antal 'extra' anslutningar, en till varje cell eller block. Ett batteri kan bestå av 200 celler. Varje inkopplingspunkt innebär ökad risk för kortslutning och brand men också risk för urladdning och snedbelastning av batteriet.

Övervakning av batterierna ger ökad säkerhet genom att fel kan upptäckas på ett tidigt stadium. Men för att det skall vara möjligt att upptäcka fel vid normal drift, dvs vid underhållsladdning, krävs ett mätsystem som kontinuerligt mäter alla celler samtidigt och med hög noggrannhet.

Strömbegränsande motstånd

Det enda sättet eliminera riskerna med inkoppling av mätsystemet till batteriet är att inte göra någon direkt anslutning till battericellerna med låg impedans. Detta kan bara åstadkommas med ett motstånd med mycket hög resistans mellan batteriet och den anslutna ledningen så att den maximala kortslutningsströmmen begränsas till en säker nivå under alla förhållanden.

Vad är 'Säker nivå'?
För att strömmen skall vara ofarlig för människor vid eventuell beröring får den ej överstiga 0,7mA. Samma nivå bör även krävas som begränsning av strömmen till eller från ett säkerhetsklassat batteri. OBS! Denna nivå får aldrig överstigas, inte ens i en felsituation såsom kortslutning.

Säker inkoppling till battericell med
högohmigt skyddsmotstånd.

 

Forsmark kärnkraftverk.

 

Separat strömförsörjning

Naturligtvis måste batteriövervakningssystemet strömförsörjas från en separat strömkälla och fungera helt oberoende av det övervakade batteriet.

Kommunikation via fiberoptik

En gemensam övervakningsdator kan användas till både drift- och säkerhetsklassade batterier inom en anläggning (Sub) genom att använda fiberoptisk kabel för kommunikation mellan batterirummen.

Tydlig presentation

För att kunna övervaka många batterier samtidigt krävs tydlig grafisk presentation av avvikande mätvärden.

Grafisk presentation ger god överblick.

Med ett väl genomtänkt grafiskt användargränssnitt kan operatören snabbt få en god överblick över tillståndet hos alla batterier samtidigt, utan att den detaljerade informationen går förlorad. (Se exempel med övervakning av 10st batterier på denna sida: Arlanda ATCC.)

Service & Underhåll

Ett batteriövervakningssystem är också till stor hjälp vid periodiska batteriprov där det kan användas för dokumentation och lagring av mätresultat. (Se exempel på Urladdningsprov.)

 


 

Exempel med Batscan batteriövervakning

 

Övervakning av både drift och säkerhetsklassade batterier.

 

Batscan Batteriövervakning

Batscan är ett avancerat system för övervakning av batterier där säkerheten är det viktigaste.

En PC samlar kontinuerligt in mätdata med hög hastighet från mätmoduler som är kopplade till batterierna. Batscan-programmet utvärderar mätvärdena och sparar alla förändrade värden på datorns hårddisk, avvikande mätvärden get ett larm som kan skickas vidare till ett överordnat larmsystem.

Flexibelt bussnät

Ett nätverk förbinder datorn med de batterier som skall övervakas. Nätet är en kombination av busstopologi med kopparledning och ringtopologi med fiberoptisk kabel. Med kopparledning kan mätmodulerna strömförsörjas via nätverket.

Isolerat lokalt bussnät

Varje batterigren övervakas separat av en strömmätningsmodul och en eller flera cellspänningsmoduler som är kopplade till ett lokal bussnät via transformatorer med hög isolationsspänning (6kV).

Strömmätningsmodulen kopplas till Batscan-nätet, antingen direkt, eller via en optofiber adapter.