Batscan logo
login
Batscan – Avancerad Batteriövervakning
gt-Flagsv-Flagen-Flagpl-Flagzh-Flag

Sök på batscan.se
google

Utskrifter från strömavbrott

Genom att analysera de mätvärden som lagrats under ett strömavbrott upptäcks celler som försämrats utan att man behöver utföra ett fullständigt urladdningsprov.

I figurerna nedan visas tidsdiagram med mätvärdena från ett UPS-batteri vid ett 20 sekunders strömavbrott. Batteriet består av 4 batterigrenar med 199 celler i varje gren, totalt 796 celler.

Totalspänningen visas i röd färg med skalan "totV" längst till vänster. De individuella blockspänningarna visas i blå färg med skalan "blkV". Strömmen i batterigrenarna visas i grön färg med skalan "Amp" längst till höger.

acme

Vid strömavbrottet som inträffar strax efter kl 19:00, belastas varje batterigren med ca 90A, totalt 360A för hela batteriet. Totalspänningen sjunker från 441.6 till 391.8 Volt och ingen blockspänning sjunker under 11.57 Volt.

Alla uppmätta värden ser normala ut, och alla celler klarar belastningen under den korta tid som avbrottet varar. När strömmen återkommer börjar UPS'en genast att återladda batteriet med 28A i varje batterigren. När batterispänningen stigit till normal nivå sjunker laddströmmen ner till underhållsladdning.


Avancerad analys med Batscan

Med Batscan utökas möjligheten att använda data från bara ett kort strömavbrott för att ställa en noggrann diagnos över batteriets kondition. Samma princip som används för att jämföra individuella cellspänningar med medelvärdet av alla cellspänningar vid ett visst mättillfälle, kan även användas för att analysera förändring över tid.

Den normala spridningen av de individuella cellspänningarnas absolutvärde, som kan uppgå till 0.100V, gör att små förändringar göms i ovanstående diagram. Men genom att använda varje cells eget mätvärde strax före strömavbrottet som referens, kan mycket små olikheter i cellernas förmåga att stå emot en förändring i ström analyseras.

acme

I det här diagrammet, som bara visar förändringar, ser man att totalspänningen sjunker 49.2V vid strömavbrottet. Det framgår även att ingen av blockspänningarna sjunker mer än 1.55V vid urladdningen. Här ser man också tydligt att spänningen över en av cellerna i batteriet stiger onormalt snabbt och mycket mot slutet av återladdningen. Detta kan bero på en defekt i cellen som medför risk för avbrott vid en senare urladdning.

Med Batscan identifieras försämrade celler långt innan de orsakar ett avbrott i batteriet. Med ett enklare mätsystem eller med manuell mätning skulle det vara omöjligt att upptäcka den felaktiga cellen.