Batscan logo
login
Batscan – Avancerad Batteriövervakning
gt-Flagsv-Flagen-Flagpl-Flagzh-Flag

Sök på batscan.se
google

Introduktion

Batscan är ett avancerat system för övervakning av batterier i viktiga reservkraftanläggningar.

Batterier används inom många olika områden som kraftkälla om det skulle bli avbrott i den normala strömförsörjningen via elnätet. Inom flygtrafiken kan ett strömavbrott få allvarliga konsekvenser och hos många företag och organisationer kan ett plötsligt stopp av datorerna medföra stora problem och onödigt höga kostnader.

Alla batterier åldras och måste bytas ut efter en viss tid, men de kan också drabbas av olika typer av fel under sin normala livstid. Det är därför nödvändigt att övervaka batterierna för att fel skall kunna upptäckas och åtgärdas innan det hinner påverka anläggningens driftsäkerhet. Om batterierna istället byts ut för tidigt, innan det är nödvändigt, skapas onödigt höga kostnader på det viset och det påverkar dessutom miljön på ett negativt sätt.

Batscan övervakar hela tiden varje enskild cell i batterierna. Om ett mätvärde avviker från det normala larmar systemet och åtgärder kan omedelbart sättas in för att rätta till felet. På så sätt säkerställs att batteriet alltid är i god kondition och kan förse lasten med ström – när det verkligen behövs.

airfield landing lights
exploded battery
När strömmen inte
får försvinna.
Det här batteriet hade inte
Batscan installerat.


Batteri = seriekopplade celler

Ett batteri kan jämföras med en kätting; Batteriet måste kunna förse lasten med tillräcklig ström (Amp) och kättingen måste kunna bära lastens vikt (kg).

En dålig cell i batteriet motsvaras av en rostig länk i kättingen som till slut går av, det spelar ingen roll att alla övriga länkar är felfria, kättingen är ändå obrukbar på grund av en enda trasig länk.

Varje cell i ett bly/syra-batteri ökar spänningen med 2V (Volt). Här nedan visas ett batteri med 4 celler som ger 8V till lasten.

Ett avbrott i en cell medför att spänningen till lasten sjunker till 0V och hela batterispänningen uppkommer istället över den felaktiga cellen, -6V i det här enkla exemplet.

I verkligheten är det vanligt att ett batteri består av 200st seriekopplade celler som då ger spänningen 400V. Med så hög spänning över en cell ökar temperaturen snabbt, samtidigt
som det bildas explosiv knallgas. Med överhängande risk för explosion!

Trots att alla övriga 198 celler (99%) är helt felfria kan batteriet inte ge någon spänning vid avbrott i en cell. Det är inte ovanligt att flera celler i ett batteri behöver bytas varje år.
Med Batscan upptäcks fel i enskilda celler på
ett tidigt stadium så att driftstopp orsakade
av batterifel kan undvikas.
Batscan Battery Monitoring System
+2.0V +2.0V +2.0V +2.0V
Markera här för att "installera" batteriövervakning
 
 
 
+2V
0V

Marknivå

Last
100 Amp
Last
100 kg
Batterispänning ↑
+8V
+6V
+4V
Hela lastens ström går genom alla
celler i batteriet. Om en cell ger vika
kollapsar därför hela batteriet.